opc_loader


Voor elke bestelling bij Dual-sim.nl in de periode van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018 ontvangt uw klantenaccount automatisch bonuspunten.

Aan het einde van de campagne kunt u uw bonuspunten verzilveren voor waardevolle prijzen.

X
x

 

Deelname / In aanmerking komende deelnemers

Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op de bonuscampagne. Dual-Sim.nl behoudt zich het recht om deelnemers uit de Bonus-campagne uit te sluiten in geval van schending van deze Deelnamevoorwaarden.

Alleen klanten van Dual-Sim.nl komen in aanmerking om deel te nemen. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de bonuscampagne.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Periode van de campagne

De bonuscampagne vindt plaats van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018. Bonuspunten kunnen alleen tijdens deze periode worden verdiend.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonuspunten / bonussen

De deelnemer ontvangt bonussen in natura, afhankelijk van het aantal verdiende bonuspunten. Details over de bonussen zijn te vinden op www.dual-sim.nl en in reclamemateriaal in verband met de bonuscampagne. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is elke bonus in natura een product met een basisconfiguratie.

Bonuspunten verdiend in verband met klantorders worden continu bijgeschreven op de klant zijn specifieke puntenrekening. De relevante bonuspunten worden bepaald volgens de hieronder beschreven standaard. In dit opzicht kan de deelnemer bonuspunten verdienen voor het aantal verkopen in een bepaalde maand, voor het bedrag van de cumulatieve dagelijkse verkoop en voor bestellingen voor speciaal aangewezen campagneproducten. Speciaal is het volgende van toepassing:

A) Bonuspunten voor het aantal verkopen in een bepaalde maand

De deelnemer verdient bonuspunten in overeenstemming met het aantal verkopen in een bepaalde maand. Het relevante cijfer is het aantal verkopen dat met succes is gedaan bij dual-sim.nl in een gegeven kalendermaand, waarbij slechts één transactie elke dag telt (als er op een bepaalde dag meerdere verkopen worden gedaan, worden deze beschouwd als één verkoop in de zin van deze bonusregels ). De factuurdatum bepaalt de bepaling van de bonuspunten. Alleen dagelijkse verkopen met een totaal volume van meer dan € 100 worden in aanmerking genomen.

Bonuspunten worden bepaald volgens de volgende standaard:

B) Bonuspunten in overeenstemming met de hoeveelheid dagelijkse verkopen

De deelnemer kan extra bonuspunten verdienen met betrekking tot de waarde van de verkopen op een bepaalde dag, waarbij verschillende transacties op een bepaalde dag die relevant zijn voor de verkoop bij elkaar worden geteld. Negatieve verkopen (bijvoorbeeld tegoeden voor retourneren) tijdens de campagneperiode resulteren in een aftrek van bonuspunten in het aantal dat overeenkomt met de toegekende punten voor de waarde van de verkoop. De factuurdatum bepaalt de bepaling van de bonuspunten.

C) Product specifieke bonuspunten voor geselecteerde campagnepunten in verband met verkoopcampagnes

Tijdens de campagneperiode kan Dual-Sim.nl bovendien de deelnemer product specifieke bonuspunten toekennen voor het succesvol bestellen van bepaalde producten. Deze bonuspunten en de producten die voor hen relevant zijn, worden voorafgaand aan elke verkoopcampagne gespecificeerd en aangekondigd. Het aantal product specifieke bonuspunten is afhankelijk van het aantal campagnepunten dat is besteld tijdens de periode van de verkoopcampagne. Het aantal mogelijke bonuspunten tijdens elke verkoopcampagne is beperkt tot 10 per campagne-item.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonussen / Bonussen verzamelen

Nadat de bonuscampagne is beëindigd, ontvangen degenen die in aanmerking komen voor bonussen een schriftelijke of digitale aankondiging. Afhankelijk van het aantal verdiende punten, heeft de deelnemer het recht om bonussen in natura te kiezen uit de selectie van bonusproducten die te vinden zijn op www.dual-sim.nl en moet dual-sim.nl deze keuze schriftelijk kenbaar maken. Als de deelnemer die in aanmerking komt voor een bonus niet binnen vier weken na het versturen van de kennisgeving op de hoogte wordt gesteld, vervalt de aanspraak op een bonus. Bonussen in natura kunnen door dual-sim.nl naar eigen goeddunken worden met andere bonussen in natura of contante bonussen als het tekenen van de bonus in natura onmogelijk is of gepaard gaat met onredelijke inspanningen voor aanschaf of voorziening. Bonussen in natura kunnen afwijken van de bonussen die worden weergegeven in de afbeeldingen die door dual-sim.nl worden aangeboden, in het bijzonder met betrekking tot het model, de kleur of de configuratie. Het afwijkende product moet equivalent zijn aan het product dat wordt weergegeven op de afbeelding die wordt geleverd door dual-sim.nl. De deelnemer mag de bonussen van dual-sim.nl op zijn kantoor ophalen. Op verzoek van de deelnemer zal dual-sim.nl de bonussen verzenden, maar in dat geval moet de deelnemer de verzendkosten dragen en alle andere gemaakte kosten, inclusief douanerechten en heffingen. Verzending vindt niet plaats totdat de betaling van deze kosten door de deelnemer is verzekerd. Als een bonus in natura wordt verzonden, aanvaardt dual-sim.nl geen aansprakelijkheid voor de verslechtering of het verlies van het item. De deelnemer draagt ​​het risico van achteruitgang en onbedoeld verlies. De deelnemer heeft geen aanspraak op verzekerde verzending.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De deelnemer heeft geen aanspraak op contante betaling, uitwisseling van de bonussen of toewijzing van de bonussen of bonuspunten aan derden.De aansprakelijkheid van dual-sim.nl en zijn agenten is beperkt tot opzettelijk wangedrag en grove nalatigheid

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitsluiting van deelname

Dual-sim.nl behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van deelname aan de bonuscampagne als ze deze Deelnamevoorwaarden schenden en / of proberen de loop van de bonuscampagne ongeoorloofd te beïnvloeden. Als dit moet worden vastgesteld na vaststelling van de bonus of nadat het is overhandigd of verzonden, zal dual-sim.nl de bonus met terugwerkende kracht ongeldig maken en de teruggave eisen.